Birlik Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bursa ili genelinde tarih, kültür, inanç, kış sporları, sağlık, termal ve kongre turizmini geliştirmek için stratejiler belirlemek ve Bursa’nın kültürel, turistik ve tarihsel değerlerini tanıtmak.

(2) Üye belediyeleri turizm alanında ortak strateji oluşturmak için bir araya getirmek, belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak.

(3) Bu Tüzük Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği teşkilatını kapsar.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Tüzük, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği’nin hizmet faaliyetleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Kuruluş ve Yasal Dayanak

Madde 3- (1) Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği, Bakanlar Kurulu’nun 18/09/2008 tarihli ve 2008/14230 sayılı Kararı ile kurulmuş olup; Bakanlar Kurulu Kararı 01/11/2008 tarihli ve 27041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tüzük, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 5 inci ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Tüzükte geçen;

 1. a) Birlik ve BTB : Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliğini,
 2. b) Başkan : Birlik Başkanını,
 3. c) Meclis : Birlik Meclisini,

ç) Encümen                : Birlik Encümenini,

 1. d) Birliğin organları : Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanını,
 2. e) Vali : Bursa Valisini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Adı, Merkezi, Üyeleri, Çalışma Alanı ve Süresi

 

Birliğin Adı

Madde 5- (1) Birliğin adı Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği’dir. Birliğin kısa adı “BTB”dir.

 

Birliğin Merkezi

Madde 6- (1) Birliğin Merkezi Bursa’dır.

 

Birliğin Üyeleri

Madde 7- (1) Birliğin üyeleri şunlardır:

 1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
 2. Gürsu Belediyesi
 3. Kestel Belediyesi
 4. Yıldırım Belediyesi
 5. Nilüfer Belediyesi
 6. Mustafakemalpaşa Belediyesi
 7. Mudanya Belediyesi
 8. Orhangazi Belediyesi
 9. Yenişehir Belediyesi
 10. İznik Belediyesi
 11. Orhaneli Belediyesi
 12. Keles Belediyesi
 13. Büyükorhan Belediyesi
 14. Harmancık Belediyesi
 15. Inegöl Belediyesi
 16. Gemlik Belediyesi

 

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi 

Madde 8- (1) Birliğin çalışma alanı, Birliğe üye idarelerin yetki alanları ile sınırlı olup, Birliğin çalışma süresi sınırsızdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birliğe İlişkin Genel Hükümler

 

Birliğin Görev ve Yetkileri

Madde 9- (1) Birlik, aşağıda belirtilen alanlarda, üyelerin desteklenmesine ve onların yararlanmasına yönelik görev ve hizmetleri yerine getirir:

 1. a) Birliğe üye belediyeleri yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek ve uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak,
 2. b) Mahalli idarelerin gelişmesine yardımcı olacak konularda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve odaları ile benzeri ulusal ve uluslararası kuruluşlarla meclis kararına istinaden işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri yürütmek ve destek olmak,
 3. c) Birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişini sağlamak,

ç) Mahalli idareler alanında çalışan ve öneriler geliştiren yüksek lisans, doktora tezleri, tıpta uzmanlık ile araştırma projelerini desteklemek, bu alanda bilim insanı, uzman ve uygulamacılara araştırma yaptırmak, raporlar hazırlatmak ve yayınlar yapmak, gelişim raporları düzenlemek ve değerlendirmeler yapmak.

 1. d) Belediyeleri ilgilendiren ve Birliğin görev alanına giren konularda mevzuat hazırlıklarına görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, bu amaçla mevzuat hazırlıklarını ilgili mercilerinden talep etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları ve diğer merciler nezdinde yürütülen çalışmalara katılmak ve bu çalışmaları yürütmek,
 2. e) Bursa turizmi ve tanıtımı ile ilgili her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, mahalli idareler alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak,
 3. f) Mahalli idareler ve bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik her türlü eğitim faaliyeti ile kongre, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar düzenleyerek konaklama, ulaşım ve diğer hizmetleri sağlamak,
 4. g) Mahalli idarelerin görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri yürütmek veya destek vermek,

ğ) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katılıma açık organizasyon, kongre, fuar, çalıştay, toplantı ve yarışmalar düzenlemek ve/veya düzenlenenlere katılmak,

ı) Üye belediyeler adına Bursa’nın turizm ve tanıtım stratejilerini hazırlamalarını desteklemek ve tek elden yürütülmesini sağlamak,

 

Birlik Üyeliğine Katılma ve Üyelik İçin Kriterler

Madde 10- (1) Birliğe üyelik; birliğe katılmak isteyen belediye meclisinin kararı ve buna dayalı başvurusu üzerine, Birlik Meclisi tarafından kabulü ile gerçekleşmiş olur.

 

Birlik Üyelerinin Hak, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11 – (1) Birliğin üyesi olan idareler, Birliğin hizmetlerinden yararlanma, Birlik yönetimine katılma, Birlik organlarında temsil edilme hak ve yetkisi ile Birlik giderlerine katılma paylarını ödeme sorumluluğu vardır.

(2) Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur.

(3) Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye idarenin tüzel kişiliğini bağlamaz.

 

Birlik Üyeliğinden Ayrılma 

Madde 12- (1) Birlik üyesi idareler, kendi meclisinin kararı ile birlik üyeliğinden ayrılabilir. Ancak ilgili belediye, ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde, Birliğe olan yükümlülüklerini yerine getirmek ve borçlarını ödemek zorundadır.

 

Birliğin Tasfiyesi

Madde 13- (1) Birlik, Birlik Meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

(2) Birliğin tasfiyesi, Birlik merkezinin bulunduğu yerin mülki idari amiri tarafından görevlendirilen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üyelerin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise, nüfusları oranında dağıtılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Organları

 

Birliğin Organları

Madde 14- (1) Birliğin karar organları şunlardır;

 1. a) Birlik Meclisi,
 2. b) Birlik Encümeni,
 3. c) Birlik Başkanı’dır.

 

Birlik Meclisinin Oluşumu

Madde 15- (1) – Birlik meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi mahallî idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından, birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur. Ancak dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.

(2) Üye mahalli idarelerin başkanları Birlik Meclisi’nin doğal üyesidir. Birlik meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dâhildir. Doğal üyeler, Birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere mahalli idareler meclis üyelerinden birine yetki verebilir. Bir Meclis üyesi sadece bir doğal üyenin yetkisini kullanabilir.

(3) Üye belediye meclislerinin kendi üyeleri veya meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşımak şartıyla nüfuslarına göre seçecekleri meclis üyeleri ve doğal üyelerle birlikte Birlik Meclisi’ni oluşturur.

(4) Üyelik için başvuran idareler bulundukları veya bağlı oldukları ilin nüfusu esas olmak üzere aşağıda belirlenen meclis üyesini Birlik meclisinde görevlendirir. Aşağıda belirtilen sayılara doğal üye olan belediye başkanları dâhil değildir.

 

 1. a) Nüfusu; 50.000’e kadar olan ilçe belediyelerde seçecekleri 1 meclis üyesi,
 2. b) Nüfusu; 50.001 – 500.000 arası olan belediyelerde seçecekleri 2 meclis üyesi,
 3. c) Nüfusu; 500.001 – 1.000.000 arası olan belediyelerde seçecekleri 3 meclis üyesi,
 4. d) Nüfusu; 1.000.001’den fazla olan belediyelerde seçecekleri 4 meclis üyesi,

Birlik meclisinde görev almak üzere görevlendirilir.

(5) Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçim dönemi ile sınırlıdır. Belediye başkanlığı veya meclis üyeliği sona erenlerin Birlik Meclisi üyeliği de sona erer. Birlik Meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde Birlik Meclisi üyeliğine seçilemezler.

(6) Üye mahallî idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa, birlik başkanı o mahallî idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye mahallî idarelerin meclisleri, ilk toplantılarında yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.

 

Meclisin Görev ve Yetkileri

Madde 16- (1) Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Birliğin yatırım plânı, stratejik plan, faaliyet raporu ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
 2. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 3. c) Borçlanmaya karar vermek.

ç) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

 1. d) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 2. e) Şartlı bağışları kabul etmek.
 3. f) Dava konusu olan ve miktarı ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
 4. g) Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazları imar planlarına uygun olarak satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak, kullanma hakkı tesis etmek yap-işlet-devret modelini uygulamak.

ğ) Birlik başkanlık divanını, Birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.

 1. h) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına, kadro ihdası ve iptaline karar vermek.

ı) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklikleri kabul etmek.

 1. i) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 2. j) Birlik başkanıyla Birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 3. k) Birliğin görev ve yetkileri kapsamında üyeliklere, ortak proje ve işbirliklerine karar vermek.
 4. l) 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli ve kısmi sözleşmeli personele ödenecek ücretleri belirlemek,
 5. m) 237 sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak taşıt alımına karar vermek.
 6. n) Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerinin yapılmasına karar vermek.
 7. o) Birliğin feshine karar vermek;

ö) Dış politika ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak, uluslararası kuruluş, belediyeler ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapılmasına karar vermek,

 1. p) Birlik amaçlarına ulaşmak üzere ulusal ve uluslararası kredi kullanmak, elindeki taşınmazları teminat olarak göstermek;
 2. r) Birliğe tahsis edilmiş olan gayrimenkulleri kullanma amacına uygun olarak tahsis etmek, kiralamak, işletmek;
 3. s) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sosyal denge tazminatı ödenmesi ve sözleşmesi yapılmasına karar vermek.

ş) Birliği temsil edici ambleme ve logoya karar vermek.

 1. t) Mevzuatla Meclise verilen diğer görevleri yapmak.

 

Meclis Başkanlık Divanı

Madde 17- (1) Birlik meclisi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazete’de ilanından itibaren otuz gün içinde Vali tarafından Birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Davet üzerine Birlik başkanlığınca otuz günlük süre içerisinde yapılacak toplantının günü, gündemi ve yeri üç gün öncesinden üyelere bildirilir.

(2) Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla Birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar

(3) Birlik Meclisi’ne Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda Meclis Birinci Başkanvekili, onun da bulunmaması durumunda İkinci Başkanvekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı, Meclis Başkanvekilinin başkanlığında yapılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis Başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

 

Meclis Toplantısı

Madde 18- (1) Birlik Meclisi her yıl Nisan veya Mayıs ve Eylül veya Ekim aylarında, Birlik Başkanı tarafından belirlenen günde ve yerde toplanır. Toplantı yeri Birlik merkezi dışındaki yerler de olabilir.

(2) Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı 3 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik halinde oylama tekrarlanır; eşitliğin bozulmaması durumunda kura çekilir.

(3) Meclis gündemi Birlik başkanı tarafından belirlenerek toplantı gününden en az üç gün önce üyelere bildirilir. Meclis toplantısında Birlik başkanı ve meclis üyeleri Birliğe ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir, öneri toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

(4) Birlik meclis üyesi olan belediye başkanları, Birlik Meclisinde kendisini temsil etmek üzere kendi belediye meclis üyelerinden birine yetki verebilir.

(5) Birlik Başkanı, üye belediye meclislerinden birinin talebi, Birlik Meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine Birlik Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir konu görüşülemez.

(6) Meclis toplantıları açıktır. Meclis Başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine toplantıya katılanların salt çoğunluğunun katılımıyla kapalı oturum yapılmasına karar verilir. Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyelerce imzalanır. Toplantılar, meclis kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilebilir.

(7) Birlik meclisinin toplantıları, kararları, kararların kesinleşmesi, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bu Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye meclislerine ilişkin hükümleri ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.

 

Meclis Kararlarının Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi

Madde 19– (1) Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

(2) Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar ilgili Vali’nin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

İhtisas Komisyonları

Madde 20- (1) Birlik Meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında, Birliğin görev alanına giren konularda meclis kararıyla ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından Birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon üyelerinin her birinin farklı belediye temsilcileri arasından seçilmesi esastır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.

(2) Kurulması halinde; ihtisas komisyonları yılın ilk toplantısında seçilir.

 

Birlik Encümeni

Madde 21– (1) Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği toplam 5 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yerine yenisi seçilir. Encümen üyeleri farklı mahalli idare birimlerinin meclis üyelerinden oluşur.

(2) Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür. Encümen ayda bir kez toplanır. Gerek duyulması halinde Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

(3) Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen Birlik encümen üyeleri, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin Birlik encümen üyeliği de sona erer.

(4) Encümen üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

(5) Encümen gündemi başkan tarafından belirlenir. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

(6) Encümen üyelerinin ayrı ayrı mahallî idarelerin meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur.

(7) Birlik Meclisi’nin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar Birlik meclisi ve Birlik encümenine ait görevler, Birlik merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

(8) Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 22- (1) Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Yatırım plânı, stratejik plan ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik meclisine görüş bildirmek.
 2. b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
 3. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

ç) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

 1. d) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 2. e) İkibin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
 3. f) Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, Birlik Meclisinin yetkisi dışında kalan kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak.
 4. g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

ğ) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında Birlikte görevlendirileceklere yapılacak ek ödeme tutarını belirlemek ve diğer ödemelere karar vermek.

 1. h) 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ikramiye verilecek memurları ve ikramiye miktarını belirlemek.

ı) Hizmet alımı suretiyle yapılacak işler hariç, Birliğin eğitim faaliyetlerinde görev alanlara ödenecek ders, kurs, konferans gibi ücretler ile araştırma, raporlama ve benzeri faaliyetler ve yazılı veya görsel yayınlarda yer alacak eserler için ödenecek ücretleri belirlemek.

 1. i) Destek verilecek yüksek lisans, doktora tezi, tıpta uzmanlık ve araştırma projesi ile bunlara verilecek destek miktarını ve türünü belirlemek.
 2. j) Kanunların Encümene verdiği diğer görevleri yapmak.
 3. k) Birlik bünyesinde kurulacak kurullara, kurulların üyelik kriterlerine ve üyelerine karar vermek.

 

Birlik Başkanı

Madde 23- (1) Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı, üst yöneticisi ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

(2) Birlik Meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 17’nci maddesindeki usullere göre seçer.

 

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 24- (1) Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Tüzel kişiliğin başı ve en üst amiri olarak Birliği yönetmek ve menfaatlerini korumak,
 2. b) Yatırım plânı, stratejik plan ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,
 3. c) Birliği yurtiçi ve yurtdışında, resmi ve özel kurumlarda, davalı veya davacı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,

ç) Birlik meclisine ve encümenine başkanlık etmek,

 1. d) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
 2. e) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
 3. f) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
 4. g) Birlik Meclisi ve Birlik encümeni kararlarını uygulamak,

ğ) Birlik Meclisi ve Birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,

 1. h) Birlik personelini atamak,

ı) Birliği denetlemek,

 1. i) Şartsız bağışları kabul etmek,
 2. j) Birlik meclisini toplantıya çağırmak,
 3. k) Birliğin yağacağı çalışmalara katkı sunması için danışma kurulu üyelerini ve üyelik için gerekli şartları ve ödenecek ücretleri belirlemek,
 4. l) Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(2) Birlik başkanı sahip olduğu yetkilerden uygun gördüklerini hazırlanan bir yönerge ile Birlik müdürüne devredebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik Teşkilatı ve Görevlileri

 

Birlik Teşkilatı

Madde 25– (1) Birlik teşkilâtı; bu Tüzükle verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak amacı ile norm kadro standardına uygun olarak Birlik müdürünün yönetimi altında, Birlik meclisince kararlaştırılacak ve ihtiyaca göre kurulacak birimlerden oluşturulur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanunu’nda belirtilen esas ve usullere göre Birlik kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere, Birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.

(3) Birlik personelinin ödül, ikramiye, tazminat ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile ilgili diğer Kanunlar uygulanır.

(4) Birlikler, hizmet ihtiyaçlarına göre tam gün veya kısmi zamanlı sözleşmeli veya işçi personel çalıştırabilir. Personeli atamaya veya sözleşme ile çalıştırmaya Birlik Başkanı yetkilidir. Sözleşmeli personele Başkanın onayı ile imza yetkisi verilebilir.

 

Birlik Müdürü

Madde 26– (1) Başkandan sonra Birliğin en üst yöneticisi olan Birlik müdürü, başkan adına ve sorumluluğu altında Birlik teşkilatını sevk ve idare ederek, Birliğe ait hizmetleri yürütür.

(2) Birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında ilk meclis toplantısında bilgi verilir.

(3) Birlik müdürü, Birliğe ait hizmetlerin Başkan adına ilgili mevzuat, Birlik Tüzüğü ve Başkanın direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik müdürü, oy hakkı olmaksızın Birlik encümen toplantılarına katılır.

(4) Birlik müdürü sahip olduğu ve kendisine devredilen yetkilerden uygun gördüklerini yönetici sıfatını haiz personele devredebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler ve Denetim

 

Birliğin Gelirleri

Madde 27– (1) Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. a) Birlik üyesi belediyelerin ödeyecekleri Birliğin kuruluş ve faaliyetlerine katılma payları,
 2. b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
 3. c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,

ç) Mahalli idarelere ayrılan fonlardan Birliklere tahsis edilen gelirler,

 1. d) Eğitim, yayın ve danışmanlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler,
 2. e) Birliğin ortaklık ve işletmelerinden elde edilen gelirler,
 3. f) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,
 4. g) Faiz ve kira gelirleri,

ğ) Üyeler adına yapılan hizmetlerin gelirleri,

 1. h) Her türlü yardımlar ve bağışlar,

ı) Uluslararası kuruluşlarca yapılacak yardımlar,

 1. i) Diğer çeşitli gelirler.

 

Birliğin Giderleri

Madde 28- (1) Birliğin giderleri şunlardır:

 1. a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
 2. b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
 3. c) Birliğin eğitim faaliyetlerinde görev alanlara ödenecek ders, kurs, kongre, konferans gibi ücretler ile fuar ve yayın giderleri, araştırma, raporlama ve benzeri faaliyetler ve yazılı veya görsel yayınlarda yer alacak eserler için ödenecek ücretleri,

ç) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

 1. d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
 2. e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
 3. f) Dava takip ve icra giderleri,
 4. g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,

ğ) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,

 1. h) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurulmuş ve kurulacak olan Birliklere veya benzer amaçlı yerel yönetim kuruluşlarına ödenecek katılma payları, aidatlar ve yapılan yardımlar,

ı) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

 1. i) İlan giderleri,
 2. j) Birlik hizmetlerine ilişkin yapılan kamuoyu yoklaması, anket ve araştırma giderleri,
 3. k) Birliğin görev, yetki ve faaliyetleri kapsamında yapılan her türlü giderler,
 4. l) Diğer giderler.

 

Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları

Madde 29-  (1) Üye belediyeler, belediye meclisince kabul edilmiş gelir kesin hesaplarını, kesinleşmesini müteakip bir ay içerisinde Birlik Başkanlığı’na gönderir.

(2) Üye belediyeler, belediye meclisince kabul edilmiş gelir kesin hesaplarının binde birini (1/1.000); yıllık üyelik aidatı olarak tahakkuk ettirir ve her yıl Haziran ayında tek seferde Birliğin hesabına aktarır.

 

Birlik Bütçesi

Madde 30- (1) Birlik bütçesi; performans programına uygun olarak hazırlanan, malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanması ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.

(2) Hazırlanan ve Birlik Encümenince uygun görülen yılı bütçe taslağı, Birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 19 uncu maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

(3) Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

(4) Birlik Meclisi, Birlik bütçesini Eylül veya Ekim ayı olağan toplantısında, kesin hesabı ise Nisan veya Mayıs ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

(5) Bütçe ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 

Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi:

Madde 31- (1) Birliğin üst yöneticisi ve harcama yetkilisi Birlik Başkanı’dır. Birlik Başkanı bu yetkisini hazırlanan bir yönerge ile Birlik müdürüne devredebilir.

 

Çalışma programı:

Madde 32- (1) Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

Birliğin İhale ve Mali İşlemleri

Madde 33- (1) Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’na tabidir.

 

Birliğin Tutacağı Defterler 

Madde 34- (1) Birlikler, Meclis Karar, Encümen Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş Kayıt Defterleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde, Birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Stratejik Plan ve Faaliyet Raporu

 

Stratejik Plân

Madde 35- (1) Birlik Başkanı, kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plânı Birlik Meclisine sunar.

(2) Stratejik plân, üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve Birlik Meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

(3) Stratejik plân, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Birlik meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Üye Mahalli İdarelerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden Yararlanmaları

Madde 36-  (1) Üye idareler ve üye idarelerde yaşayan vatandaşlar, Birlik hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanır, bilgi edinebilir, Birlik faaliyetlerine kamu hukuku ilkeleri çerçevesinde katılır, katkıda bulunurlar. Birlik tarafından üye belediyelere yönelik olarak yürütülen planlama ve projelendirme çalışmalarına vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımı sağlanır. Birlik, amaçları doğrultusunda, demokratik, katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışının gelişmesi ve yerleşmesi için sürekli çaba gösterir, bu konuda halkı bilgilendirici çalışmalar yapar.

 

Yönetmelik Hazırlanması

Madde 37- (1) Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Birlik meclisince kabul edilecek yönetmelik veya Birlik Başkanlığınca çıkarılacak yönergelerle düzenlenebilir. Çıkarılacak yönetmelikler Tüzüğün 19 uncu maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 38- (1) Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Vali onayı ile gerçekleşir.

 

Ortak Hükümler

Madde 39- (1) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda hüküm bulunmayan haller ile adı geçen kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında sayılan konularda 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla Birlik tüzüğü hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 40- (1) Mevcut Birlik Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 41- (1) Birlik Tüzüğü Birlik Meclisi’nin kabulü ve ilgili Valiliğin onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 42- (1) Bu Tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.